Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и европейския проект ЕКОПОРТИЛ

 

Националният институт по метеорология и хидрология е основното място в България, от където години наред се дава и обработва  информация за проблемите, свързани с климатичните промени, водните ресурси, климатичните условия, мониторинга на околната среда на територията на цялата страна, включително черноморската крайбрежна зона (http://www.bas.bg).  НИМХ е главен изпълнител на изследователските и оперативните мониторингови дейности по метеорология и хидрология в България. В института се събира, обработва, управлява, поддържа и развива със съвременни научни методи оперативна информационна база от данни за цялата страна. Структурата на НИМХ включва Централен комплекс от оперативни и научни звена в София на бул. Цариградско шосе 66  и 4 регионални центъра на територията на България, които управляват обсерваториите и наблюдателните станции (над 350). Постоянният му персонал се състои от 100 висококвалифицирани учени-изследователи и 700 инженери и техници.

В рамките на своята дейност НИМХ предоставя на ведомства и институции прогнози, предупреждения и наблюдения за крайбрежните води и откритите зони на Черно море. Регионалният център във Варна извършва оперативни дейности в 6 синоптични морски станции по цялото българско Черноморие, като следи параметрите на вятъра, вълните и морското ниво. НИМХ използва съвременни модели за изработване на морски и метеорологични прогнози за да предскаже физическите характеристики над Черно море, разработва системи за ранно предупреждение на опасни явления в крайбрежната зона, има опит в численото моделиране на ветрови вълни и в  определянето на енергийния потенциал на вълнението в Черно море, прогнозира разпространението на нефтени разливи в Черно море свързано с опазването на морската среда и морските екосистеми. НИМХ участва в редица национални и международни научни и оперативни програми и проекти на ЕС . Един от тях е ЕКОПОРТИЛ - Прилагане на законодателството за опазване на околната среда в прилежащите зони на морските пристанища с помощта на иновативни инструменти за обучение.

През последните години се наблюдава неконтролиран натиск върху близката крайбрежна среда чрез прекомерно използване и злоупотреба с природни ресурси, придружено с разширяващи се пристанищни структури и дейности.

 

Проектът ECOPORTIL (Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation) има за цел да подобри качеството на околната среда на пристанищата и околното им крайбрежно пространство, като подкрепи тяхната устойчивост чрез прилагане на съвременни методологии, иновативни инструменти и добри практики в съответствие с европейското и националното законодателства, с оглед предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и опазване на естествените морски ресурси. База за изпълнението на проекта  е извършването на подробни  анализи на действащото европейско и национално екологично законодателства (директивите на ЕС и националните стандарти, включително Морската стратегическа рамкова Директива на ЕС), подобряването на мониторинга в пристанищата и крайбрежните зони, както и прилагането на съвременни информационни системи за обработка на данните. Освен това чрез курсове за обучение на заинтересовани лица, вкл. електронно, се цели да бъдат разпространени и  популяризирани достиженията и резултатите от проекта като се осигурят всички съществени връзки между законодателните изисквания и мониторинга на околната среда. С предоставянето на иновативни инструменти и консолидирани управленски подходи за опазване на морската среда  проектът ECOPORTIL се очаква да спомогне за намиране и прилагане на своевременни управленски решения с гарантирани положителни ефекти върху опазването и устойчивостта на крайбрежната околна среда. Партньори по проекта са представители на 4 балкански страни – Гърция, България, Албания и Кипър.

Националният институт по метеорология и хидрология като партньор в проекта ЕКОПОРТИЛ организира и проведе курс за обучение на заинтересованите лица по опазване на околната среда в  черноморските пристанища и крайбрежието на Р. България в рамките на изпълнението на работната програма и реализацията на проекта. Курсът на обучение се проведе дистанционно като уебинар  в четири тематично насочени еднодневни семинара. За модернизиране на обучението е създадена допълнително електронна платформа https://seminars.ecoportil.bg и https://ecomap.ecoportil.bg, която е част от електронната платформа на проекта с оглед  максимално да подпомогне всички заинтересовани участници от нашата страна.  Информационните материали са предимно на български език, с оглед да се избегне езиковата бариера и  по-добро качество на обучението. Лектори на учебния и обучителен курс са университетски преподаватели и учени от Националния институт по метеорология и хидрология, които имат  опит в опазването на околната среда. Обучителният курс е проведен в края на юни 2020 г. В случай на допълнителен публичен интерес към темата, курсът ще бъде повторен.

 


Срок на изпълнение на проекта ЕКОПОРТИЛ:  01.11.2017-31.10.2020 г.
Ръководител:проф. дтн Йордан Георгиев Марински
E-mail:  jordan.marinski@meteo.bgjordangm@abv.bg
Финансиране: Оперативната програма на Европейския  съюз „Балкани–Средиземно море“ www.interreg-balkanmed.eu
Уебсайт: www.ecoportil.eu


 

Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и образователен курс (уебинар) на тема: ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ПРИЛЕЖАЩИТЕ ЗОНИ НА МОРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА С ПОМОЩТА НА ИНОВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
23/06/2020 - 26/06/2020
 
Курс за обучение на заинтересовани лица  в България на тема: ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ПРИЛЕЖАЩИТЕ ЗОНИ НА МОРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА С ПОМОЩТА НА ИНОВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ   бе подготвен, организиран и проведен в рамките на изпълнение на европейски проект под същото име с акроним ЕКОПОРТИЛ,  чрез електронна платформа https://seminars.ecoportl.bg от 23 до 26 юни 2020 г. Петнадесетте лекции, фокусирани в четирите тематични семинара, имат характер и на научно - приложни изследвания. Те  са публикувани като учебно помагало по време на обучението в колективна монография: ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ПРИСТАНИЩА И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ ЗОНИ , книга с лекции, София, Университетско издателство "Климент Охридски" - Унипрес, съставители и отг. редактори J.Marinski,  I.Fytondgieva; ISBN 978-954-07-4928-0, която дава възможност освен по време на обучението, книгата да бъде ползвана и след края на европейския проект.

Участниците в курса са представители на: Морска администрация - Дирекция Варна и Бургас; Изпълнителна агенция по околна среда - Регионална лаборатория Бургас и Варна, община Варна;  Министерство на околната среда и водите; Министерство на регионалното развитие и благоустройството; НПО организации;  водещи университети.
Със своята насоченост образователният курс  се превърна в истинско предизвикателство за всички преподаватели и участници по време на 4-дневния уебинар. Бе констатирана и изразена сериозна загриженост, че законодателството в областта на околната среда по Черноморието включва над 300 законови разпоредби, много често без ясни параметри и вътрешна координация, което позволява на потребителите да го прилагат избирателно в зависимост от техните лични или групови интереси. В резултат на това 70% от дюните по протежение на  Българската Черноморска брегова плажна  ивица, както и  изградени хотели и резиденции на плажа, често с частни пристанища пред тях,  станаха законно трансформирани в частни имоти, макар в Конституцията на Република България изрично да се казва, че плажовете, дюните по тях, както и крайбрежните води са изключителна публична държавна собственост. Правните провали, анахронизми и абсурди по българското Черноморие, в резултат от избирателното прилагане и свободното разнопосочно интерпретиране на множеството правни разпоредби свързани с опазване на околната среда и териториалното устройство на крайбрежието, постепенно стават   видими за българската общественост и катализираха масови протести през лятото на 2020 година,  като доказаха актуалността на проблемите, обсъждани в уебинара.