Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

23 юни 2020

10.00 - 13.00 проф. Георги Пенчев, ПУ "П. Хилендарски"

14.00 - 15.30 проф. Георги Пенчев, ПУ "П. Хилендарски"

15.30 - 17.00 проф. Йордан Марински, НИМХ

Кратко представяне

Темата на семинар №1 е правната защита на околната среда в региона на Черноморското крайбрежие на Република България. Неговата актуалност е свързана с нарастващата деградация на околната среда в този регион и нарушаване на естествените природни процеси. Вниманието е насочено към правните мерки за опазване на околната среда в този регион съгласно специалното и общото национално законодателство, както и към юридическата отговорност за нарушаване на действащото законодателство в тази област. Наред с това, посочват се и недостатъци в съществуващото национално екологично законодателство. Показва се как  със закон се създават такива условия, при които се наблюдава трансформиране на съществуващите плажове и дюни от добре функциониращи естествени геоморфологични системи, в инженерни съоръжения, с които се защитават скъпи имоти и постройки в близост до брега. Направени са изводи и препоръки, свързани с разгледаната правна уредба.

Очаквани резултати

         

Форми на обучение

         

24 юни 2020

10.00 - 13.00 проф. Николай Козарев, ХТМУ

14.00 - 15.30 Екатерина Бъчварова, БАН

15.30 - 17.00 доц. Елена Христова, НИМХ

Кратко представяне

Тематиката на семинар №2 е насочена към анализа на нуждите на практиката и изискванията на международното и национални законодателства за опазване на качеството на атмосферния въздух (КАВ)  в района на българските черноморски пристанища. Изтъква се ролята, значението и особеностите на замърсяването на атмосферния въздух от гледна точка на дейностите в пристанищата и корабите като източници на замърсяване на въздуха. Обръща се внимание на нормативните актове определящи нормите за допустими емисии (НДЕ) и нормите за допустими имисии (НДИ). Привеждат се данни от мониторинга на КАВ като база за статистически оценки, трендове, прогнозиране на бъдещи състояния и предприемане на съответните мерки срещу замърсяването. В детайли се показва ролята на специфичните климатични условия при замърсяване на въздуха по българското Черноморско крайбрежие. Демонстрират се резултатите от прилагането на математичните модели за прогнозиране на КАВ, тяхното валидиране в съответствие с конкретни територии, климатични условия и население, подложени на наднормено замърсяване, относителния принос на отделни сектори или значими индивидуални източници. Дават се препоръки за опазване КАВ в крайбрежните райони.

Очаквани резултати

Очаквани резултати

Форми на обучение

Форми на обучение

25 юни 2020

10.00 - 13.00 проф. Румен Арсов, УАСГ

14.00 - 15.30 д-р Васко Гълъбов, НИМХ

15.30 - 17.00 Магдалена Корсачка, НИМХ

Кратко представяне

Тематиката на семинар №3 обхваща анализ на замърсяването на пристанищните и крайбрежните води по Българското Черноморие и тяхното опазване чрез законовата и нормативна база. Привеждат се индикаторите и допустимите законови и нормативни прагове на отделните видове замърсявания - химични, физични и биологични. Обръща се внимание на международните законови и нормативни актове, свързана с разглежданата тематика, по които Р. България е страна. Привеждат се основните постановки на съответната българска законова и нормативна база - Закона за водите (ЗВ), нормативните наредби към него, свързани с опазване на крайбрежните води от замърсяване, както и Плана за управление на Черноморския речен басейнов район. Разглеждат се източниците на замърсяване на черноморските води и еутрофикацията на крайбрежните  морски води. Дава се представа за средствата за опазването на качеството на крайбрежните морски и пристанищни води чрез съвременни технологии и съоръжения за пречистване на отпадъчните води, които заустват в тях. Представя се кратка информация за текущото състояние на инфраструктурата за отпадъчни води в Черноморския речен басейнов район в контекста на опазването на крайбрежните морски води от замърсяване.

Показана е работата на Системите за ранно предупреждение на опасни явления вкл. и при борбата със замърсяване на водите от крайбрежието при нефтени разливи. Дават се примери с мониторинга в Бургаския залив и пилотното Бургаско пристанище с анализ на  данните от изследвания на концентрациите на основните замърсители и техните източници в  крайбрежните морски води.

Очаквани резултати

    

Форми на обучение

    

26 юни 2020

10.00 - 13.00 д-р Калина Сотирова-Вълкова, ИМИ-БАН, доц. Ирина Файтонджиева, БАН;

14.00 - 17.00 доц. Ваня Йончева, НИМХ;

Кратко представяне

В настоящия семинар слушателите  ще бъдат запознати и обучени с разработената Методология за екологично картиране  (МЕК), чиято цел е да представи събираната информация от разнородни данни чрез лесно разпознаваеми знаци, форми, цветове и правила за тяхното съчетаване. По този начин се визуализират резултатите от анализа на постъпващите измерени данни за замърсяване на околната среда в пристанището и прилежащата брегова зона, както и набелязаните мерки в плановете за действие за защита от замърсителите. Семинарът включва  и примери за оценка на състоянието на околната среда в пристанищата Варна и Бургас. Дават са насоки, препоръки и примери за изработване на плановете за действие за опазване на околната среда в пристанищата с избрани мерки за защита срещу замърсителите.

Очаквани резултати

    

Форми на обучение