Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

23 юни 2020

10.00 - 13.00 проф. Георги Пенчев, ПУ "П. Хилендарски"

14.00 - 15.30 проф. Георги Пенчев, ПУ "П. Хилендарски"

15.30 - 17.00 проф. Йордан Марински, НИМХ

Кратко представяне

Темата на семинар №1 е правната защита на околната среда в региона на Черноморското крайбрежие на Република България. Неговата актуалност е свързана с нарастващата деградация на околната среда в този регион и нарушаване на естествените природни процеси. Вниманието е насочено към правните мерки за опазване на околната среда в този регион съгласно специалното и общото национално законодателство, както и към юридическата отговорност за нарушаване на действащото законодателство в тази област. Наред с това, посочват се и недостатъци в съществуващото национално екологично законодателство. Показва се как  със закон се създават такива условия, при които се наблюдава трансформиране на съществуващите плажове и дюни от добре функциониращи естествени геоморфологични системи, в инженерни съоръжения, с които се защитават скъпи имоти и постройки в близост до брега. Направени са изводи и препоръки, свързани с разгледаната правна уредба.

Очаквани резултати

         

Форми на обучение

         

24 юни 2020

10.00 - 13.00 проф. Николай Козарев, ХТМУ

14.00 - 15.30 Екатерина Бъчварова, БАН

15.30 - 17.00 доц. Елена Христова, НИМХ

Кратко представяне

Тематиката на семинар №2 е насочена към анализа на нуждите на практиката и изискванията на международното и национални законодателства за опазване на качеството на атмосферния въздух (КАВ)  в района на българските черноморски пристанища. Изтъква се ролята, значението и особеностите на замърсяването на атмосферния въздух от гледна точка на дейностите в пристанищата и корабите като източници на замърсяване на въздуха. Обръща се внимание на нормативните актове определящи нормите за допустими емисии (НДЕ) и нормите за допустими имисии (НДИ). Привеждат се данни от мониторинга на КАВ като база за статистически оценки, трендове, прогнозиране на бъдещи състояния и предприемане на съответните мерки срещу замърсяването. В детайли се показва ролята на специфичните климатични условия при замърсяване на въздуха по българското Черноморско крайбрежие. Демонстрират се резултатите от прилагането на математичните модели за прогнозиране на КАВ, тяхното валидиране в съответствие с конкретни територии, климатични условия и население, подложени на наднормено замърсяване, относителния принос на отделни сектори или значими индивидуални източници. Дават се препоръки за опазване КАВ в крайбрежните райони.

Очаквани резултати

Очаквани резултати

Форми на обучение

Форми на обучение

25 юни 2020

10.00 - 13.00 проф. Румен Арсов, УАСГ

14.00 - 15.30 д-р Васко Гълъбов, НИМХ

15.30 - 17.00 Магдалена Корсачка, НИМХ

Кратко представяне

Тематиката на семинар №3 обхваща анализ на замърсяването на пристанищните и крайбрежните води по Българското Черноморие и тяхното опазване чрез законовата и нормативна база. Привеждат се индикаторите и допустимите законови и нормативни прагове на отделните видове замърсявания - химични, физични и биологични. Обръща се внимание на международните законови и нормативни актове, свързана с разглежданата тематика, по които Р. България е страна. Привеждат се основните постановки на съответната българска законова и нормативна база - Закона за водите (ЗВ), нормативните наредби към него, свързани с опазване на крайбрежните води от замърсяване, както и Плана за управление на Черноморския речен басейнов район. Разглеждат се източниците на замърсяване на черноморските води и еутрофикацията на крайбрежните  морски води. Дава се представа за средствата за опазването на качеството на крайбрежните морски и пристанищни води чрез съвременни технологии и съоръжения за пречистване на отпадъчните води, които заустват в тях. Представя се кратка информация за текущото състояние на инфраструктурата за отпадъчни води в Черноморския речен басейнов район в контекста на опазването на крайбрежните морски води от замърсяване.

Показана е работата на Системите за ранно предупреждение на опасни явления вкл. и при борбата със замърсяване на водите от крайбрежието при нефтени разливи. Дават се примери с мониторинга в Бургаския залив и пилотното Бургаско пристанище с анализ на  данните от изследвания на концентрациите на основните замърсители и техните източници в  крайбрежните морски води.

Очаквани резултати

    

Форми на обучение

    

26 юни 2020

10.00 - 13.00 д-р Калина Сотирова-Вълкова, ИМИ-БАН, доц. Ирина Файтонджиева, БАН;

14.00 - 17.00 доц. Ваня Йончева, НИМХ;

Кратко представяне

В настоящия семинар слушателите  ще бъдат запознати и обучени с разработената Методология за екологично картиране  (МЕК), чиято цел е да представи събираната информация от разнородни данни чрез лесно разпознаваеми знаци, форми, цветове и правила за тяхното съчетаване. По този начин се визуализират резултатите от анализа на постъпващите измерени данни за замърсяване на околната среда в пристанището и прилежащата брегова зона, както и набелязаните мерки в плановете за действие за защита от замърсителите. Семинарът включва  и примери за оценка на състоянието на околната среда в пристанищата Варна и Бургас. Дават са насоки, препоръки и примери за изработване на плановете за действие за опазване на околната среда в пристанищата с избрани мерки за защита срещу замърсителите.

Очаквани резултати

    

Форми на обучение

    

Модули

Кратко представяне

Представяне

Очаквани резултати

резултати

Форми на обучение

Форми

внатовяатожвтжваожаожоанто

Кратко представяне

аожоажоажаож

Очаквани резултати

ожгояжаяо

Форми на обучение

онлайн