Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
Йордан Георгиев Марински

Йордан Георгиев МАРИНСКИ

ПРОФЕСОР, ДОКТОР НА НАУКИТЕ

Контактно лице на проекта ECOPORTIL, проф. дтн Йордан Марински е  хидроинженер, с професионална квалификация строителство на водни пътища и пристанища, известна още като брегово инженерство   (Harbor and Coastal Engineering) , получена в Русия, в Московския инженерно –строителен институт. Ръководител е на секция “Хидравлика на водните системи” в департамент “Хидрология” на Националния институт по метеорология и хидрология. Трудовата му дейност  започва  в хидротехническата практиката на проектиране на морски и речни  хидротехнически съоръжения. След това се насочва към научно-изследователска  дейност в областта на   физиката на  бреговите  процеси, изследване  работата на  хидротехнически съоръжения и природосъобразната защита на бреговата ивица.  Специализирал е в Испания и Германия. Има преподавателски опит като гост – професор в Университета по архитектура, строителство и геодезия, където  е водил курса по “Пристанища и брегозащитни съоръжения” на студентите от немско-езичното обучение. Участва в  разработката на европейски и национални проекти, включително и в проекти, свързани с управление на дейностите по опазване на околната среда в пристанища и крайбрежната зона – ECOPORT 8, ТTEN ECOPORT  и  настоящия проект ECOPORTIL.


Георги Пенчев

Георги ПЕНЧЕВ

ПРОФЕСОР

Георги Пенчев е професор по екологично право и доктор на юридическите науки в Юридическия факултит на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Води лекционни курсове по учебната дисциплина “Екологично право” в Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и Биологическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Водил е такива лекционни курсове в Бургаския свободен университет, Варненския технически университет, Русенския университет “Ангел Кънчев”, Академия на МВР и Биологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Автор е на 9 книги и над 240 статии предимно в областта на екологичното право.

Автобиография

Николай Козарев

Николай КОЗАРЕВ

ПРОФЕСОР

Професор Николай Козарев е дългогодишен преподавател Химикотехнологичния и металургичен университет в София. Ръководил е катедра „Инженерна екология“ при ХТМУ и Центъра по екология при ХТМУ. Лектор по дисциплините Екологичен мониторинг; Математично моделиране и компютърно симулиране на разпространението на замърсители във въздуха, водите и почвите; Компютърни технологии в опазването на околната среда. Специализирал е в европейски университети на Гърция, Дания, Великобритания, Испания и Германия. През последните двайсет и пет години неговата дейност се свързва основно с проблемите на опазването на околната среда и в частност опазването на чистотата на въздуха където се откроява монографията „КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА МОНИТОРИНГ ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЕ“, както и почти всичките му научни публикации след 1992 година.

Автобиография

Румен Арсов

Румен АРСОВ

ПРОФЕСОР, ДОКТОР НА НАУКИТЕ

Професор дтн инж. Румен Арсов е бил дългогодишен преподавател  в катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите” при Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и два мандата декан на Хидротехническия факултет при УАСГ (2000 – 2008 г.). Бил е лектор по дисциплините  „Пречистване на битови и промишлени отпадъчни води", „Канализационни мрежи и съоръжения", „Помпи и помпени станции“ и  „Основи на хидравликата и ВиК“. Има над 90 публикации (монографии, учебници, научни статии и доклади) на български и английски език в областта на канализационните мрежи, пречистването на отпадъчни води, третирането на утайките и управлението на качеството на водите в речните басейни. Бил е главен секретар (2008 – 210 г.) и председател (2010 – 2012 г.) на Българската асоциация по водите (БАВ). Понастоящем е член на Управителния съвет на БАВ, на  Международната асоциация по водите – IWA (от 1993 и сега) и на Управителното събрание на IWA (от 2008 г. и сега). Координатор е за България към Международен център за изследвания и обучение по водните проблеми на урбанизираните територии – IRTCUW (под егидата на ЮНЕСКО) и Международна мрежа от центрове за мониторинг на водната околна среда на Балканите (INWEB).

Автобиография

Калина Сотирова-Вълкова

Калина СОТИРОВА-ВЪЛКОВА

ДОКТОР

Д-р Калина Сотирова – Вълкова е преподавател и експерт по компютърна графика, уеб дизайн и дигитализация на движимо културно наследство. Доктор по дигитална хуманитаристика СУ “Климент Охридски”. От 1999 г. досега се занимава с научно. – изследователска и приложна дейност в областите на дигитализацията, компютърната графика и виртуалното експониране в Института по математика и информатика при Българската академия на науките. Специализира в Trinity College, Дъблин Ирландия и участва в изпълнението на проекти с европейско и национално финансиране.


Ирина Файтонджиева-Радевска

Ирина ФАЙТОНДЖИЕВА-РАДЕВСКА

ДОКТОР

Доцент д-р Ирина Файтонджиева-Радевска e по образование архитект. Нейната професионална дейност се свързва с научни изследвания в областите на архитектурната история и книжнина, териториалното устройство и градоустройство, екология и архитектура в Центъра по архитектурознание към БАН, където е била директор, както и в Института за изследване на изкуствата при БАН. Автор е на над 80 публикации- монографии, студии, статии и доклади. Наградена е със „Златна книга за висок професионализъм”– за завоюван висок престиж и обществено признание и значим принос за развитието на българската архитектура. Взема активно участие в изпълнението на проектите ЕКОПОРТ 8 и ТЕН ЕКОПОРТ, свързани с опазване на околната среда в пристанищата.


Анна Корчева

Анна КОРЧЕВА

ДОЦЕНТ, ДОКТОР

Доцент д-р. Анна Корчева е дългогодишен научен сътрудник в департамент „Прогнози и
Информационно обслужване” при Националния институт по метеорология и хидрология
(НИМХ). Специализира в Япония, TOHOKU Университет и в METEO-FRANCE, Тулуза.
Развива и внедрява в оперативната дейност на НИМХ числени модели за прогноза на
вълнението в басейна на Черно море и участва в създаването на автоматизирана
системата за числени морски прогнози. Притежава професионален опит в използване на
спътникови алтиметрични данни в оперативната океанография. Участва в разработване на
система за ранно предупреждение за опасни явления от хидрометеорологичен характер в
западната част на Черно море и тяхното разпространение чрез европейската
информационна система „МЕТЕОАЛАРМ – крайбрежна зона“ и в разработване на
национална „Методика за оценка на заплаха и риска от крайбрежни наводнения по
българското крайбрежие на Черно море.“ Доц. Корчева е участник в изпълнението на
редица проекти с европейско  финансиране и ръководител от страна на НИМХ на  проект
по 7 рамкова програма на ЕС.

Автобиография

Екатерина Бъчварова

Екатерина БЪЧВАРОВА

ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ, ДОКТОР НА НАУКИТЕ

Проф. Екатерина Бъчварова, член-кореспондент на БАН, получава научните степени доктор и доктор на физическите науки в областта на метеорологията от Висшата атестационна комисия (ВАК) за изследванията си в Българската академия на науките. Основна тема в тях е метеорология на пограничния слой върху различни повърхности, особено крайбрежната, морската и градската метеорология и климатология. Тези проучвания са база за приложни изследвания върху замърсяването на въздуха и оценката на вятърната енергия в крайбрежните райони.

За проектите ECOPORT 8, TENECOPORT и ECOPORTIL проф. Бъчварова работи по въпросите на качеството на въздуха, свързани с пристанищните райони в големите градове.

Автобиография

Елена Христова

Елена ХРИСТОВА

ДОЦЕНТ, ДОКТОР

 

Доцент Eлена Христова е с дългогодишен опит в областта на атмосферната химия и работи в направление „Приложна метеорология“. Придобива  докторска степен по „Химични технологии - Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология“ в Химикотехнологичен и металургичен университет през 2011, Факултет по химично и системно инженерство, гр. София. Нейните  професионални ангажименти са методично ръководство на мрежата по химия на валежите в България; отговаря и организира цялостната дейност в Лабораторията по химия на валежите в НИМХ-София; участва в оперативна дейност по измерване на радиоактивността в околната среда в Радиометрична и радиохимична лаборатория – София; изготвя екпертни анализи в областта на химия на валежите и състава на аерозолните частици. Участва в над 20 научни проекта свързани със замърсяването на атмосферния въздух и има над 30 публикации в международни и национални списания.

Автобиография

Васко Гълъбов

Васко ГЪЛЪБОВ

ДОКТОР

Васко Гълъбов, Главен асистент, доктор

Доктор Васко Гълъбов е и.д. ръководител на секция Морски прогнози към департамент Прогнози и Инфомационно обслужване при Националния Институт по Метеорология и Хидрология (НИМХ). Завършил е Физически Факултет на СУ Свети Климент Охридски със специалност физика и специализация метеорология. Докторската си дисертация е защитил под ръководството на доц. д-р Анна Корчева. Професионалният му опит включва изготвяне на синоптични прогнози (първите три години от кариерата си е синоптик в НИМХ-филиал Плевен), внедряване и поддръжка на регионални атмосферни числени модели (внедрява в НИМХ модела HRM на немската метеорологична служба), внедряване и поддръжка на морски модели- вълнови модел SWAN и модел за прогнозиране на щормово повишение на морското ниво, внедряване на модел за прогнозиране на движение на плаващи замърсители в морето. Специализира в немската метеорологична служба Deutscher Wetterdienst и многократно във френската метеорологична служба METEO FRANCE. Внедрява в системата METEOALARM за България предупреждения за опасни морски явления по българското крайбрежие. Участник в редица международни проекти- BULAIR, UPGRADE Black Sea Scene, IncREO, ECOPORT 8, TEN ECOPORT и други. Научните му интереси включват изследвания на климата на вълнението в Черно море, климата на щормовите нагони в Черно море, климатология на Черноморските бури, изследвания на черноморските бури от гледна точка на синоптичната им прогноза.


Магдалена Корсачка

Магдалена КОРСАЧКА

Магдалена Корсачка e инженер – изследовател ( завършила Технически университет – София, специалности “автоматика и системотехника” и “биотехнологии”)  с дългогодишна практика на експерт в областта на опазване на околната среда. Започва трудовата си дейност в Института по водни проблеми в Лаборатория по качества на водите. Работи като инженер еколог в Лабораторията  по химизъм на валежите при департамент метеорология в НИМХ. Участва активно в научно изследователски проекти с европейско и национално финансиране, включително по оперативните програми INTERREG (ECOPORTIL, ECOPORT 8, TEN ECOPORT)


Ваня Йончева

Ваня ЙОНЧЕВА

ДОЦЕНТ
НИМХ